Mieszkam w zagrzybionym mieszkaniu - Co robi?

 

Mieszkacy Krakowa, ktrzy osigaj niskie dochody i borykaj si ze zym stanem technicznym swoich lokali mog zwrci si do Urzdu Miasta Krakowa z prob o pomoc. 


Informacje na temat pomocy opisane s procedur ML-12 zatytuowan: "Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytuu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, ktry nie spenia warunkw technicznych wymaganych dla pomieszcze przeznaczonych na stay pobyt ludzi) i osigania niskich dochodw"

 

We wniosku o pomoc wedug niniejszej procedury przewidziane jest sporzdzenie jako jednego z dokumentw dowodowych ekspertyzy mykologicznej w zakresie zagrzybionego lokalu mieszkalnego. 


Szczegy dostpne s na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


  

 

Copyright (c) KWANIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana