Zespół Chorego Budynku lub inaczej Syndrom Chorego Budynku to okre¶lenie powstałe od angielskiego pojęcia Sick Building Syndrome (SBS) którego ramy zdefiniowała ¦wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 1983 roku.


Odnosi się ono do szeregu dolegliwo¶ci takich jak:

 • bóle i zawroty głowy
 • objawy przemęczenia
 • uczucie duszno¶ci i trudno¶ci w oddychaniu
 • omdlenia
 • mdło¶ci
 • rozdrażnienia
 • obniżenie zdolno¶ci koncentracji uwagi
 • podrażnienie błon ¶luzowych oczu i górnych dróg oddechowych
 • zmiany skórne
 • i innych

które występuj± w okre¶lonym miejscu przebywania ludzi, najczę¶ciej w odniesieniu do budynków biurowych i mieszkalnych.


Występowanie powyższych dolegliwo¶ci zwi±zane jest z takimi czynnikami jak:

 • złe parametry powietrza w pomieszczeniu (temperatura, wilgotno¶ć, stężenie dwutlenku węgla) i brak jego wła¶ciwej wymiany
 • zanieczyszczenia mikrobiologiczne
 • zanieczyszczenia chemiczne i pyłowe
 • nadmierny hałas 
 • drgania mechaniczne 
 • pola elektromagnetyczne 
 • niewła¶ciwe o¶wietlenie 
 • elektryczno¶ć statyczna


Przedmiotem zainteresowania mykologa budowlanego będ± w szczególno¶ci pierwsze trzy okoliczno¶ci z po¶ród wymienionych wraz z Ľródłami ich powstawania, którymi mog± być:

 • organizmy żywe
 • systemy wentylacji i klimatyzacji
 • napływaj±ce powietrze zewnętrzne
 • zastosowane materiały budowlane i rozwi±zania konstrukcyjne
 • elementy wyposażenia wnętrz
 • niewła¶ciwe użytkowanie pomieszczeń


Zagadnienia Zespołu Chorego Budynku znajduj± liczne opracowania zagraniczne i polskie, w tym naukowe, i częstokroć s± dostępne na stronach internetowych. Z ciekawszych można polecić informacje:


Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego


Instytutu Ochrony ¦rodowiska przy Dyrekcji Generalnej ds. Nauki, Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej

 

  

Powrót do strony głównej Powrót do strony Pomoc

 

 

Copyright (c) KWA¦NIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana