Status prawny pracy mykologa budowlanego i sporzdzanych przez niego ekspertyz mykologicznych wynika wprost z przepisw prawa.


Okrela to Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 roku (tekst ogoszony...) wraz z pniejszymi zmianami, ktre jest dokumentem wykonawczym do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 89 poz. 414 z 1994 roku z pniejszymi zmianami (tekst ujednolicony...). Odniesienie w Rozdziale 1 "Przepisy oglne", art. 7 pkt. 1, ust. 1

W dziale VIII tego Rozporzdzenia zatytuowanym "Higiena i zdrowie"
Rozdziale 4 pod tytuem "Ochrona przed zawilgoceniem i korozj biologiczn"
ujto w 322 nastpujce zapisy dotyczce zagrzybienia:


  1. Rozwizania materiaowo-konstrukcyjne zewntrznych przegrd budynku, warunki cieplno-wilgotnociowe, a take intensywno wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny uniemoliwia powstanie zagrzybienia.
  2. Do budowy naley stosowa materiay, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagroenia korozj biologiczn.
  3. Przed podjciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku stwierdzenia wystpowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, naley wykona ekspertyz mykologiczn i na podstawie jej wynikw – odpowiednie roboty zabezpieczajce.

 


Powrt do strony gwnej
 Powrt do strony Pomoc

 

 

Copyright (c) KWANIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana