Kilka słów o mykologii budowlanej.


Mianem "mykologii budowlanej" przyjęto uważać obszar działalno¶ci inżynierskiej zajmuj±cej się zdefiniowaniem przyczyn i oszacowaniem skutków korozji obiektów budowlanych pod wpływem czynników biologicznych. Obejmuje on również zagadnienia zabezpieczeń przed występowaniem porażeń biologicznych, sposoby ich zwalczania oraz metody przywrócenia obiektu do wła¶ciwego stanu użytkowego.


Nierozerwalnie z problemami mykologicznymi w budownictwie s± zawi±zane zagadnienia izolacyjne, cieplno-wilgotno¶ciowe, wentylacyjne jak również materiałowe, których wzajemna i niekorzystna korelacja prowadzi do powstawania ognisk korozji biologicznej.

 

Warto pamiętać, że podjęcie skutecznych działań maj±cych na celu eliminację przyczyn  powstawania i rozwoju skażeń biologicznych w obiekcie wymaga do¶wiadczenia i szerokiej wiedzy budowlanej osób zajmuj±cych się t± problematyk±.


Przeprowadzona przez mykologa budowlanego analiza wszystkich istotnych czynników maj±cych wpływ na zawilgocenie, zagrzybienie czy porażenie obiektu przez techniczne szkodniki drewna prowadzi do sporz±dzenia stosownej ekspertyzy mykologicznej, która stanowi prawn± podstawę do przeprowadzenia prac remontowych.

 

Zagrzybienia i zawilgocenia w budynkach


Wpływ zagrzybienia na zdrowie człowieka.


Korozja mikrobiologiczna w budynkach to jedna z podstawowych przyczyn złego samopoczucia ludzi, pojawiaj±cych się bólów głowy a w przypadku długotrwałej ekspozycji lub podatno¶ci również objawów alergicznych takich jak katar sienny, astma oskrzelowa czy atopowe zapalenie skóry.


Należy mieć na względzie, że szczególnie narażone na występowanie schorzeń powodowanych licznymi zarodnikami grzybów ple¶niowych s± dzieci, u których obserwuje się je z większ± częstotliwo¶ci±.


Niezbędne jest u¶wiadomienie sobie, że porażenia mikrobiologiczne w budynkach stanowi± poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, a tym samym powinny być one poddawane ocenie przez biegłych mykologów i możliwie szybko usuwane z wykorzystaniem wła¶ciwych ¶rodków biochronnych.


¦wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała grzyby, mimo iż s± one nieodł±cznym elementem biosfery, jako jeden z czynników współtworz±cych tzw. „Zespół Chorego Budynku”, co podkre¶la wagę tego problemu we współczesnym ¶wiecie.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kwalifikacjami i zakresem ¶wiadczonych usług mykologicznych i budowlanych.


  


 

Copyright (c) KWA¦NIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana